გამოქვეყნებულია: 23 აპრ, 2015

კომერციული ბანკების მიერ დადგენილი ვალუტის ყიდვისა და გაყიდვის კურსების მიღება. შედარებისთვის, აგრეთვე, დაბრუნდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შეთავაზებული სავალუტო კურსები.

URL

ამ მეთოდის გამოძახებისთვის გამოიყენეთ HTTP GET მოთხოვნა შემდეგი URL-ისთვის:

http://lari.jumpstart.ge/[locale]/api/v1/commercial_bank_rates

სადაც:

 • [locale] = ენა, რომელშიც გსურთ მონაცემების მიღება (ამ დროისთვის ka ქართულად ან en ინგლისურად)

აუცილებელი პარამეტრები

მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს შემდეგ პარამეტრებს:

პარამეტრიაღწერა
currency ვალუტის კოდი, რათა მიიღოთ ინფორმაცია გაცვლითი კურსის შესახებ (მაგ. USD)
bank იმ ბანკის კოდი, საიდანაც ვიღებთ გაცვლით კურსს. შეიძლება მოცემული იყოს ერთი ბანკის კოდი (მაგ. BAGA) ან ერთობლივად განცალკევებული სიით (მაგ., BAGA,TBCB)

არჩევითი პარამეტრები

მოცემული პარამეტრები არჩევითია და შეიძლება გამოყენებულ იქნას სასურველი მონაცემების შესამცირებლად. ამ შემთხვევაში ორივე საწყისი თარიღი (start_date) და დასრულების თარიღი (end_date) უნდა იყოს მოცემული, რათა მოხდეს თარიღების გაფილტვრა. თუ თარიღები არ იქნება მოცემული, ყველა გაცვლითი კურსი დაბრუნდება.

პარამეტრიაღწერა
start_date გაცვლითი კურსის ინფორმაციის მიღების საწყისი თარიღი, UTC ფორმატში (მაგ., 1422748800000 არის UTC თარიღი 2015-01-01-სთვის) UTC-ს თარიღების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ამ ბმულზე.
end_date გაცვლითი კურსის ინფორმაციის მიღების ბოლო თარიღი, UTC ფორმატში (მაგ., 1422748800000 არის UTC თარიღი 2015-01-01-სთვის) UTC-ს თარიღების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ამ ბმულზე.
flat_ratio ბულის ტიპის პარამეტრი, რომლითაც რეგულირდება ის, თუ როგორაა ნაჩვენები გაცვლითი კურსები. ჩვეულებრივ, გაცვლითი კურსი ნაჩვენებია ეროვნული ბანკის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც ზოგიერთი ვალუტის შემთხვევაში განსხვავებულ თანაფარდობას იყენებს (მაგ., რუსული რუბლისთვის კურსი ნაჩვენებია 100 ერთეულისთვის). ამ პარამეტრისთვის საწყისი მნიშვნელობა უდრის "false"-ს, რათა კომერციული ბანკების კურსები ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ თანაფარდობასთან შეთანხმებაში მოვიდეს (მაგ., კომერციული ბანკების კურსი რუბლისთვის გამრავლდება 100-ზე, რადგან კომერციული ბანკები, ეროვნული ბანკისგან განსხვავებით, კურსს 1 რუბლისთვის ანგარიშობენ).  "true"-ს შემთხვევაში, პროპორცია იქნება 1 და კომერციული ბანკების კურსები დაითვლება შესაბამისად (მაგ., 1 რუბლისთვის ლარის ოდენობა).

რას მიიღებთ

დაბრუნებული ობიექტი იქნება ვალუტებით შემდგარი JSON მასივი შემდეგი ინფორმაციით:

პარამეტრიაღწერა
id ბანკის კოდი, ვალუტის კოდი და ის, data ყიდვის კურსს შეიცავს, თუ - გაყიდვისას
code ბანკის კოდი
name ბანკის სახელი
currency ვალუტის კოდი
rate_type data-ში მითითებული კურსი მოცემულია ყიდვის ან გაყიდვის ფორმატში. შესაძლო ღირებულებებია: ყიდვა, გაყიდვა
color ფერი, რომელიც გამოყენებულია ცხრილში ბანკის აღსანიშნად.
dashStyle ხაზების სტილის გამოყენება ცხრილში არსებული მონაცემებისთვის.
legendIndex ლეგენდის ინდექსი ცხრილში მოცემული ჯგუფებისთვის
data გაცვლითი კურსის მასივი მოთხოვნილი თარიღების მონაკვეთში, ან თუ თარიღები არ არის მითითებული, ფაილში არსებული ყველა კურსისთვის.

მაგალითები

მაგალითი 1

მაგალითისთვის მოცემულია საქართველოს ბანკის მიერ დადგენილი ყიდვა-გაყიდვის კურსის მიღება USD-თან მიმართებაში. მისი URL არის შემდეგი:

{
 valid: true,
 result: [
  {
   id: "BAGA_USD_B",
   code: "BAGA",
   name: "Bank Of Georgia (BAGA)",
   currency: "USD",
   rate_type: "buy",
   color: "#FAA43A",
   dashStyle: "shortdot",
   legendIndex: 2,
   data: [
    [
     1426723200000,
     2.187000036239624
    ],
    [
     1426809600000,
     2.191999912261963
    ],
    [
     1426896000000,
     2.191999912261963
    ]
   ]
  },
  {
   id: "BAGA_USD_S",
   code: "BAGA",
   name: "Bank Of Georgia (BAGA)",
   currency: "USD",
   rate_type: "sell",
   color: "#FAA43A",
   dashStyle: "shortdash",
   legendIndex: 3,
   data: [
    [
     1426723200000,
     2.246999979019165
    ],
    [
     1426809600000,
     2.252000093460083
    ],
    [
     1426896000000,
     2.252000093460083
    ]   
   ]
  }
 ]
}

მაგალითი 2

მაგალითისთვის მოცემულია საქართველოს ბანკის მიერ დადგენილი ყიდვა-გაყიდვის კურსის მიღება USD-თან მიმართებაში 2014-01-01 - 2015-01-01 პერიოდში. მისი URL არის შემდეგი:

{
 valid: true,
 result: [
  {
   id: "BAGA_USD_B",
   code: "BAGA",
   name: "Bank Of Georgia (BAGA)",
   currency: "USD",
   rate_type: "buy",
   color: "#FAA43A",
   dashStyle: "shortdot",
   legendIndex: 2,
   data: [
    [
     1426723200000,
     2.187000036239624
    ],
    [
     1426809600000,
     2.191999912261963
    ],
    [
     1426896000000,
     2.191999912261963
    ]
   ]
  },
  {
   id: "BAGA_USD_S",
   code: "BAGA",
   name: "Bank Of Georgia (BAGA)",
   currency: "USD",
   rate_type: "sell",
   color: "#FAA43A",
   dashStyle: "shortdash",
   legendIndex: 3,
   data: [
    [
     1426723200000,
     2.246999979019165
    ],
    [
     1426809600000,
     2.252000093460083
    ],
    [
     1426896000000,
     2.252000093460083
    ]
   ]
  }
 ]
}

მაგალითი 3

მაგალითისთვის მოცემულია საქართველოს ბანკისა და თიბისი ბანკის მიერ დადგენილი ყიდვა-გაყიდვის კურსების მიღება USD-თან მიმართებაში. მისი URL არის შემდეგი:

{
 valid: true,
 result: [
  {
   id: "BAGA_USD_B",
   code: "BAGA",
   name: "Bank Of Georgia (BAGA)",
   currency: "USD",
   rate_type: "buy",
   color: "#FAA43A",
   dashStyle: "shortdot",
   legendIndex: 2,
   data: [
    [
     1426723200000,
     2.187000036239624
    ],
    [
     1426809600000,
     2.191999912261963
    ],
    [
     1426896000000,
     2.191999912261963
    ]
   ]
  },
  {
   id: "BAGA_USD_S",
   code: "BAGA",
   name: "Bank Of Georgia (BAGA)",
   currency: "USD",
   rate_type: "sell",
   color: "#FAA43A",
   dashStyle: "shortdash",
   legendIndex: 3,
   data: [
    [
     1426723200000,
     2.246999979019165
    ],
    [
     1426809600000,
     2.252000093460083
    ],
    [
     1426896000000,
     2.252000093460083
    ]   
   ]
  },
  {
   id: "TBCB_USD_B",
   code: "TBCB",
   name: "TBCB Bank (TBCB)",
   currency: "USD",
   rate_type: "buy",
   color: "#60BD68",
   dashStyle: "shortdot",
   legendIndex: 4,
   data: [
    [
     1426723200000,
     2.190000057220459
    ],
    [
     1426809600000,
     2.184999942779541
    ],
    [
     1426896000000,
     2.184999942779541
    ]
   ]
  },
  {
   id: "TBCB_USD_S",
   code: "TBCB",
   name: "TBCB Bank (TBCB)",
   currency: "USD",
   rate_type: "sell",
   color: "#60BD68",
   dashStyle: "shortdash",
   legendIndex: 5,
   data: [
    [
     1426723200000,
     2.25
    ],
    [
     1426809600000,
     2.244999885559082
    ],
    [
     1426896000000,
     2.244999885559082
    ]
   ]
  } 
 ]
}