გამოქვეყნებულია: 23 აპრ, 2015

გამოიყენეთ ლარის გაუფასურების კალკულატორი, რათა დაიანგარიშოთ ვალუტის ცვლილების შედეგად რამდენად შეიცვალა თქვენი შემოსავალი ან გადასახადის ვალდებულებები.

URL

ამ მეთოდის გამოძახებისთვის გამოიყენეთ HTTP GET მოთხოვნა შემდეგი URL-სთვის:

http://lari.jumpstart.ge/[locale]/api/v1/calculator

სადაც:

 • [locale] = ენა, რომელშიც გსურთ მონაცემების მიღება (ამ დროისთვის ka ქართულად ან en ინგლისურად)

აუცილებელი პარამეტრები

მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს შემდეგ პარამეტრებს:

პარამეტრიაღწერა
currency ვალუტის კოდი (მაგ., USD)
amount გაუფასურების გამოსათვლელი თანხის რაოდენობა
direction უთითებს, თუ რომელ ვალუტაშია თანხა და რომელში უნდა დაკონვერტირდეს
 • 0 = თანხა არის Currency-ში და უნდა დაკონვერტირდეს ლარში
 • 1 = თანხა არის ლარში და უნდა დაკონვერტირდეს Currency-ში
start_date საწყისი თარიღი, საიდანაც მიიღება ინფორმაცია გაცვლითი კურსის შესახებ, UTC ფორმატში (მაგ., 1422748800000 არის UTC თარიღი 2015-01-01-სთვის) UTC-ს თარიღების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ამ ბმულზე.
end_date საბოლოო თარიღი, სადამდეც მიიღება ინფორმაცია გაცვლითი კურსის შესახებ, UTC ფორმატში (მაგ., 1422748800000 არის UTC თარიღი 2015-01-01-სთვის) UTC-ს თარიღების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ამ ბმულზე.

არჩევითი პარამეტრები

გამოძახებისთვის არ არის საჭირო არჩევითი პარამეტრები.

რას მიიღებთ

დაბრუნებული ობიექტი არის JSON, რომელიც გვაჩვენებს საწყის და საბოლოო კურსებს და მოგებული ან დაკარგული თანხის ოდენობას.

პარამეტრიაღწერა
currency

ორი ღირებულების მიღება:

 • from - ვალუტის კოდი, რომელშიც თანხა თავდაპირველად იყო
 • to - ვალუტის კოდი, რომელშიც თანხა გადაკონვერტირდა
dates

ორი ღირებულების მიღება:

 • start - საწყისი თარიღი, UTC და ჩვეულებრივ ფორმატში (მაგ., 2015-01-01)
 • end - ბოლო თარიღი, UTC და ჩვეულებრივ ფორმატში (მაგ., 2015-01-01)
rates

ორი ღირებულების მიღება:

 • start - გაცვლითი კურსი საწყისი თარიღის დროს
 • end - გაცვლითი კურსი საბოლოო თარიღის დროს
amount

ოთხი ღირებულების მიღება:

 • original - თქვენ მიერ მოთხოვნილი თავდაპირველი თანხა
 • start - საწყისი თარიღის დროს არსებული თანხის რაოდენობა, გაცვლითი კურსის მოთხოვნის შემდეგ
 • end - ბოლო თარიღის დროს არსებული თანხის რაოდენობა, გაცვლითი კურსის მოთხოვნის შემდეგ
 • difference - თანხის ბოლო რაოდენობას გამოკლებული საწყისი რაოდენობა; უარყოფითი მაჩვენებელი მიუთითებს გაუფასურებაზე

მაგალითები

მაგალითი 1

აქ მოცემულია 2015-01-01 - 2015-02-01 პერიოდში 1000 USD-ის გაუფასურების გამოთვლის მაგალითი. მისი URL არის შემდეგი (დაიმახსოვრეთ, თარიღები უნდა იქნას გადაყვანილი UTC ფორმატში):

{
 valid: true,
 currency: {
  from: "USD",
  to: "GEL"
 },
 dates: {
  start: {
   utc: 1420070400000,
   date: "2015-01-01"
  },
  end: {
   utc: 1422748800000,
   date: "2015-02-01"
  }
 },
 rates: {
  start: 1.8821,
  end: 2.0557
 },
 amounts: {
  original: 1000,
  start: 1882.1000000000001,
  end: 2055.7,
  difference: 173.59999999999968
 }
}

მაგალითი 2

აქ მოცემულია 2015-01-01 - 2015-02-01 პერიოდში 1000 ლარის გაუფასურების გამოთვლის მაგალითი. მისი URL არის შემდეგი (დაიმახსოვრეთ, თარიღები უნდა იქნას გადაყვანილი UTC ფორმატში):

{
 valid: true,
 currency: {
  from: "GEL",
  to: "USD"
 },
 dates: {
  start: {
   utc: 1420070400000,
   date: "2015-01-01"
  },
  end: {
   utc: 1422748800000,
   date: "2015-02-01"
  }
 },
 rates: {
  start: 0.5313213963126295,
  end: 0.4864523033516564
 },
 amounts: {
  original: 1000,
  start: 531.3213963126295,
  end: 486.4523033516564,
  difference: -44.86909296097315
 }
}